Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие
„Обмисляхме какво да правим: да отидем на Бахамските острови или да се разведем. В края на краищата решихме, че Бахамските острови е удоволствие само за две седмици, докато добрият развод остава за цял живот.

Уди Алън

Без да губя чувството си за хумор, следва да посоча, че прекратяването на всяка връзка, особено дългогодишна, е изпитание за всяка една от страните, както от правна, така и от психологическа гледна точка. То е изпитание за децата и отношенията им с родителите. Затова мъдростта, проявена от съпрузите-родители в този момент е от съществена важност за доброто психическо и физическо здраве на децата им в бъдеще .

При развода трябва да се обмислят ред проблеми и взаимоотношения, които често имат дългогодишен характер – назад и напред във времето. Най-лесен юридически се оказва разводът за семейства, които нямат деца или чиито деца са пълнолетни, както и за тези, които не са придобили имущество на значителна стойност, съвместен бизнес или банкови кредити.

Разводът по взаимно съгласие

Независимо от всички възможни усложнения и проблеми, разводът по взаимно съгласие е най-добрият избор, далеч по-добър от т.нар. развод по исков ред, при който свободната воля на страните в голяма степен се замества от съдебното решение.

развод

Разводът по взаимно съгласие, при който съдът одобрява споразумение, подписано от съпрузите, по съществените въпроси, касаещи издръжката на децата, упражняването на родителските права, ползването на семейното жилище и местоживеенето на децата, е сравнително бърз и икономически изгоден способ за прекратяване на брака. С това споразумение може да се уредят и въпроси, относно общата собственост върху недвижими имоти, автомобили или други имущества.

Документи, които следва да представите на адвоката, за да изготви искането-молба до съда

За изготвяне на молбата до съда и подписване на споразумение за развод по взаимно съгласие, на адвоката, респ. на съда впоследствие, следва да се предоставят:

 •  оригинал на удостоверение за граждански брак
 •  копия от актовете за раждане на децата
 • нотариалният акт на семейното жилище
 • удостоверение за семейно положение
 • удостоверение от Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

В случай, че се уреждат имуществени отношения между съпрузи следва да се предоставят и:

 • удостоверение за данъчна оценка на съответния недвижим имот
 • скица/схема от кадастъра за съответния недвижим имот
 • копие от талона на МПС
 • удостоверение за застрахователна стойност на МПС
 • други, по указания на адвоката или съда

Компетентен съд за процедура по развод

Съдът, който разглежда молбата и постановява развода, обикновено е районният съд по постоянния адрес на съпрузите. Всъщност всеки един районен съд може да разгледа такава молба, дори съпрузите да не живеят в неговия район. Така например, живеещите в София често, вместо към Софийски РС, се обръщат към районните съдилища около София, като РС Костинброд, Елин Пелин, Ихтиман, Перник, Сливница, поради по-малката натовареност на тези съдилища и по-бързото разглеждане на делата и постановяване на съдебното решение.

Споразумение за развод по взаимно съгласие и молба за развод

В избрания съд се подава молба, подписана от двамата съпрузи с приложени към нея писмени доказателства /посочените по-горе документи/, споразумение за развод по взаимно съгласие, подписано от двамата съпрузи. Прилагат се и документ за първоначално платената държавна такса за разглеждане на молбата и пълномощно на избрания адвокат, който осигурява цялостната правна помощ и съдействие и ще представлява страните пред съда.

Споразумението за развод по взаимно съгласие включва всички съществени елементи, изискуеми според Семейния кодекс за постановяне на развода. Чрез него съпрузите се съгласяват:

 • бракът им да бъде прекратен
 • кой от тях ще упражнява родителските права, относно ненавършилите 18 г. деца, родени от брака
 • къде /адрес/ и с кого ще живеят децата
 • какви ще са отношенията на децата с другия родител – режим на родителски отношения
 • издръжката на децата, която не може да е по-ниска от ¼ от минималната работна заплата към съответния момент за дете
 • ползването на семейното жилище след прекратяване на брака
 • издръжката между съпрузите /само, ако са се уговорили за такава/
 • имената на съпрузите след прекратяването на брака – това обикновено касае жената, тъй като обичайно тя променя името си при сключване на брак и може да го запази или промени при прекратяването му

 

 • споразумение за движимите вещи и МПС, общи влогове или дялове в търговски дружества /не е задължително/
 • споразумение за имотите, придобити по време на брака /не е задължително, а само ако са предмет на договаряне/. Съпружеската имуществена общност се трансформира в обикновена съсобственост при равни дялове на съпрузите /предполага се, че са равни/. Тази съсобственост след прекратяване на брака може да се прекрати чрез делба, продажба на дялове между съпрузите, продажба на трето лице, дарение на децата и др. способи.
 • споразумение за разноските по делото
 • други.

При наличие на банкови кредити, брачен договор, съвместни дейности, кредитори, висящи изпълнителни дела и др., въпросите се обсъждат и преценяват според конкретната ситуация.

разводПроцедура по развод

Молбата с доказателствата, споразумението, пълномощното и вносната бележка за държавна такса се подава в избрания районен съд. Ако съдията прецени, че са необходими още документи, той изпраща указания до страните или до адвоката на посочения адрес. В случай, че това не се налага, съдията насрочва делото в открито съдебно заседание в зала на съда, за което страните се призовават.

Явяването на съпрузите пред съда е задължително, за да потвърдят съгласието си да бъде прекратен бракът им. Ако някоя от страните не се яви, без да има основателни причини за това, делото се прекратява и молбата не се разглежда. В случай на невъзможност на някоя от страните да се яви пред съда в деня и часа на заседанието, следва с молба до съдията да бъдат представени доказателства за основателни причини за отсъствието й – заболяване, пътуване в чужбина, семейно събитие, работен ангажимент и пр.

При явяването в съда страните представят документите си за самоличност и потвърждават желанието си за прекратяване на брака.

Съдията постановава решението си в 1-месечен срок от заседанието, възможно е и забавяне

Решението съдържа клаузите на споразумението за развод. С него се осъждат страните да плащат съответната издръжка и да заплатят окончателната държавна такса.

След внасяне на дължимата такса, се издават официални заверени преписи от решението.

Решението е основание за издаване на изпълнителен лист за дължимата издръжка, ако родителят не я плаща доброволно.

Ако касае недвижими имоти и прехвърля собственост между бившите съпрузи, решението подлежи на вписване в съответната служба по вписвания по местонахождението на недвижимия имот.

За придобит дял от недвижим имот или МПС се дължи и общински данък.

Развод за български граждани в чужбина

Живеещи в чужбина български граждани могат да упълномощят избрания от тях адвокат, като подпишат пълномощно в съответната консулска служба. Необходимо е в пълномощното да се включи текстът на споразумението за развод по взаимно съгласие, в случай, че не могат да се явят лично на съдебното заседание и могат да се посочат основателни причини за това – например ограничения от санитарен характер поради ковид епидемията и пр.

Всички останали документи може да се предоставят и разменят по мейл или по стандартна поща.

Държавни такси и адвокатски услуги и хонорар

Адвокатското възнаграждение се определя според Наредбата на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения – мин. 800 лв, като зависи от това дали се поделя имущество и от работата, свършена от адвоката по негова преценка.

Държавните такси са според Тарифа на държавните такси, които се дължат съобразно процедурите по ГПК.

Първоначална такса при подаване на молбата до съда – 25 лв.

Последваща такса при постановяване на решението – до 40 лв.

Върху присъдената издръжка  – 2% от сумата на дължимата издръжка за 3 /три/ години.

В случай, че се прехвърля недвижимо имущество – 2% върху всеки дял, като сумата се определя върху данъчната оценка или върху застрахователната стойност /някои съдилища назначават експертиза на пазарната стойност на имуществото, за да определят размера на дължимите държавни такси/.

За препис от решението – 2 лв за първа страница и по 1 лв за всяка следваща

За издаване на изпълнителен лист – 5 лв.

Тези суми се внасят  по банкова сметка на съответния съд, постановил развода в банков клон, интернет банкиране или на ПОС терминал в касата на съда.

За придобит дял от недвижим имот  или МПС се дължи и общински данък. Той се внася по банкова сметка на общината по местонахождение на имота или регистрацията на МПС.

При процедурата за развод по взаимно съгласие може да се спести от възнаграждението за адвокат, като страните ползват само един, които да ги представлява съвместно пред съда.

Забележка: възможни са други усложнения в развитието на производството пред съда, по преценка на съответния съдия. Настоящето изложение не е изчерпателно и не дава гаранция за успешно протичане на процедурата за развод по взаимно съгласие, в случай  че страните не ползват адвокатска помощ, а разчитат на своите умения и прочетеното в мрежата.

11.11.2022 г.

адвокат Цв. Гуцина