Обжалване на наказателно постановление

Последните мащабни изменения на Закона за административните нарушения и наказания са обнародвани в ДВ, БР. 109 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.