Вещно право

Вещно право
  • Проверка на статута на недвижими имоти
  • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имоти
  • Водене на преговори при разпореждане с вещни права
  • Изготвяне на нотариални актове и договори за доброволна делба
  • Процесуално представителство по дела за собственост и други вещни права.