Административно право и процес

Административно право и процес
  • Защита на законните права и интереси на физически и юридически лица, нарушени вследствие на неправомерни действия на администрацията
  • Осъществяване на процесуално представителство пред административните органи в Република България
  • Водене на дела за отмяна на незаконосъобразни административни актове и по отмяна на наказателни постановления.