Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право
  • Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси, както и процесуално представителство по такива дела
  • Извънсъдебно решаване на споровете
  • Изготвяне на брачни договори
  • Процесуално представителство по дела за развод при спор между съпрузите
  • Изготвяне на споразумения за развод по взаимно съгласие и представителство пред съда
  • Разрешаване на лични и имуществени спорове
  • Водене на дела за издръжка, родителски права и разрешаване на пътуване на деца в чужбина
  • Водене на дела за установяване и оспорване на произход, промяна на име, поставяне под запрещение и други, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс
  • Правни консултации по изготвяне на завещания, процесуално представителство при засягане запазената част на наследник, съдействие при обявяване на завещания
  • Консултации и процесуално представителство по дела по Закона за защита от домашното насилие.