Адвокат Цветелина Гуцина – адвокатски услуги и правни консултации

Практиката на адвокат Цветелина Гуцина е свързана с осъществяване на процесуално представителство и правни консултации по искови, заповедни и изпълнителни производства.

Адвокат Гуцина води облигационни дела, свързани с топлофикационни, водоснабдителни и електроснабдителни дружества, мобилни оператори, банки, фирми за бързи кредити, дружества за събиране на вземания;

Вещни дела, трудови и семейни дела;

Административни и административнонаказателни производства по обжалване на административни актове /заповеди, разрешения, откази и пр./ пред компетентните административни съдилища и обжалване на издадени наказателни постановления за различни административни нарушения;

Дела по Закона за защита от домашното насилие.

Адвокат Гуцина съдейства при участие в нотариални производства – сделки с недвижими имоти, МПС, делби, брачни договори, ипотеки, нотариални покани и пр.;

Регистриране на търговски дружества;

Изготвяне на документи и предоставяне на правни съвети по различни проблеми на гражданския оборот.

Изпълнителни дела

 • Образуване на изпълнително дело
 • Водене на изпълнително дело
 • Изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител
 • Проучване на изпълнително дело

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси
 • Извънсъдебно решаване на споровете
 • Изготвяне на брачни договори
 • Процесуално представителство по дела за развод при спор между съпрузите
 • Изготвяне на споразумения за развод по взаимно съгласие
 • Представителство пред съда
 • Разрешаване на лични и имуществени спорове
 • Водене на дела за издръжка, родителски права и разрешаване на пътуване на деца в чужбина
 • Водене на дела за установяване и оспорване на произход, промяна на име, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс

 

Адвокат Цветелина Гуцина – адвокатски услуги и правни консултации

Въпроси и отговори

Консултациите с адвокат Цветелина Гуцина може да се осъществят по телефона, по електронна поща или чрез други приложения за комуникация, достъпни през компютър или мобилен телефон. Следва да се представят или изпратят сканирани копия на всички документи, относими към случая.

Точната стойност на някои от правните услуги, предоставяни от адвокат Цветелина Гуцина, е посочена в страница „Цени“. Окончателната стойност на всяка адвокатска услуга зависи от сложността на казуса, материалния интерес, извършената правна работа, броя на съдебните заседания, отделеното време за изготвяне на документацията или осъществяване на консултацията. Адвокатските хонорари се определят по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъдат по-малки от минималните размери, приети от Висшия адвокатски съвет.

Минималните размери на възнагражденията, които всеки адвокат следва да получи като цена на своя труд, са определени от Висшия адвокатски съвет в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Последните мащабни изменения на Закона за административните нарушения и наказания са обнародвани в ДВ, БР. 109 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.

Адвокат Цветелина Гуцина – адвокатски услуги и правни консултации

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела
 • Консултации в областта на семейното, наследственото, вещното, облигационното право
 • Консултации в областта на административното и административнонаказателното право
 • Процесуално представителство по административни производства пред органи на държавната администрация и пред съда
 • Представителство пред Имотния регистър и Търговския регистър
 • Изготвяне на договори, молби, споразумения и др.
 • Процесуално представителство по изпълнителни дела