Адвокат Цветелина Гуцина – адвокатски услуги и правни консултации

Практиката на адвокат Цветелина Гуцина е свързана с осъществяване на процесуално представителство и правни консултации по искови, заповедни и изпълнителни производства.

Адвокат Гуцина води облигационни, вещни, трудови и семейни дела, административни и административнонаказателни производства, както и дела, свързани с домашно насилие.

Адвокат Гуцина води участие в нотариални производства; регистриране на търговски дружества; изготвя на документи и предоставя правни съвети.

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси
 • Извънсъдебно решаване на споровете
 • Изготвяне на брачни договори
 • Процесуално представителство по дела за развод при спор между съпрузите
 • Изготвяне на споразумения за развод по взаимно съгласие
 • Представителство пред съда
 • Разрешаване на лични и имуществени спорове
 • Водене на дела за издръжка, родителски права и разрешаване на пътуване на деца в чужбина
 • Водене на дела за установяване и оспорване на произход, промяна на име, съгласно разпоредбите на Семейния кодекс

Изпълнителни дела

 • Образуване на изпълнително дело
 • Водене на изпълнително дело
 • Изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител
 • Проучване на изпълнително дело

 

Адвокат Цветелина Гуцина – адвокатски услуги и правни консултации

Въпроси и отговори

Консултациите с адвокат Цветелина Гуцина може да се осъществят по телефона, по електронна поща или чрез други приложения за комуникация, достъпни чрез компютър или мобилен телефон. Следва да се представят или изпратят сканирани копия на всички документи, относими към случая.

Точната стойност на някои от правните услуги, предоставяни от адвокат Цветелина Гуцина, е посочена в страница „Цени“. Окончателната стойност на всяка адвокатска услуга зависи от сложността на казуса, материалния интерес, извършената правна работа, броя на съдебните заседания, отделеното време за изготвяне на документацията или осъществяване на консултацията. Адвокатските хонорари се определят по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъдат по-малки от минималните размери, приети от Висшия адвокатски съвет.

Минималните размери на възнагражденията, които всеки адвокат следва да получи като цена на своя труд, са определени от Висшия адвокатски съвет в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Последните мащабни изменения на Закона за административните нарушения и наказания са обнародвани в ДВ, БР. 109 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2021 Г.

Адвокат Цветелина Гуцина – адвокатски услуги и правни консултации

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 • Процесуално представителство по граждански и търговски дела
 • Консултации в областта на семейното, наследственото, вещното, облигационното право
 • Консултации в областта на административното и административнонаказателното право
 • Процесуално представителство по административни производства пред органи на държавната администрация и пред съда
 • Представителство пред Имотния регистър и Търговския регистър
 • Изготвяне на договори, молби, споразумения и др.
 • Процесуално представителство по изпълнителни дела